Konsumenttvist

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan till exempel, efter en skälighetsprövning, sätta ner ett arvode. Konsumenttvistnämnden prövar tvister som uppstått efter den 11 januari 2016. Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. Tvisten får inte heller röra för låga eller för höga belopp. 

Länk till Konsumenttvistnämnden