Medarbetare

Lars Milberg
Advokat

Lars Milberg, född 1959. Jur.kand 1985 Stockholms Universitet.

Anställd 1987-2005 på Sveriges Aktiesparares Riksförbund som chefsjurist.

Sakkunnig/expert i ett stort antal statliga utredningar, exempelvis Aktiebolags-kommittén, Värdepappersmarknads-kommittén, Ägarutredningen, Fondkommissionsutredningen, Take-overutredningen mfl.

Aktiv i tillskapandet och implementering av de nya europeiska reglerna inom den finansiella sektorn (Market abuse. Prospekt, Transperency, MiFiD m.fl.)

Varit ordförande för den Bryssel-baserade organisationen Euroshareholders, som är en sammanslutning av 27 nationella aktiespararorganisationer samt varit med vid grundandet och därefter styrelseledamot i ICGN, International Corporate Governance Network, som på global basis främst organiserar de stora institutionella ägarna. Deltagit i OECDs arbete med att ta fram sina Corporate Governance guidelines.

Har parallellt med anställningen hos Aktiespararna sedan 1993 bedrivit verksamhet inom juridiken med primärt skiljeförfaranden i egenskap av god man, partsombud samt skiljeman.

Ledamot av Allmänna reklamationsnämndens bankavdelning.

Är sedan våren 2007 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

lars@milberg.se

Josefina Norman
Advokat

Josefina Norman har arbetat på advokatbyrån sedan januari 2009. Hon har avlagt juris kandidatexamen vid Lunds universitet.

Josefina är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan augusti 2012.

Josefina är allmänpraktiserande med specialisering inom arvsrätt där hon tar uppdrag att förrätta bouppteckningar och arvskiften, företräda dödsbodelägare vid arvstvister samt förordnanden som boutredningsman. Därutöver arbetar hon företrädesvis med familjerätt samt tvister. Hon tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

josefina@milberg.se

Eva Milberg
Administratör

Eva Milberg är civilekonom med ansvar för administrationen och ekonomin på advokatbyrån. 

eva@milberg.se

 

Sandra Frithiof
Paralegal

Sandra har arbetat på byrån sedan augusti 2020 efter att hon erhållit paralegalexamen vid NBI/Handelsakademin Malmö i juni samma år.

Arbetsuppgifterna för Sandra som paralegal består till största delen av kontakter med myndigheter och klienter, ta hand om affärskorrespondens, upprätta avtal och andra diverse juridiska dokument samt att utföra rättsutredningar och juridiska efterforskningar.

Sandra har även erfarenhet av arbete inom bankvärlden efter en längre anställning i den lokala banken på orten.

sandra@milberg.se