CV

Lars Milberg, född 1959. Jur.kand 1985 Stockholms Universitet.

Anställd 1987-2005 på Sveriges Aktiesparares Riksförbund som chefsjurist.

Sakkunnig/expert i ett stort antal statliga utredningar, exempelvis Aktiebolags-kommittén, Värdepappersmarknads-kommittén, Ägarutredningen, Fondkommissionsutredningen, Take-overutredningen mfl. Aktiv i tillskapandet och implementering av de nya europeiska reglerna inom den finansiella sektorn (Market abuse. Prospekt, Transperency, MiFiD m.fl.)
Varit ordförande för den Bryssel-baserade organisationen Euroshareholders, som är en sammanslutning av 27 nationella aktiespararorganisationer samt varit med vid grundandet och därefter styrelseledamot i ICGN, International Corporate Governance Network, som på global basis främst organiserar de stora institutionella ägarna. Deltagit i OECDs arbete med att ta fram sina Corporate Governance guidelines.
Har sedan 1993 bedrivit verksamhet med primärt skiljeförfaranden i egenskap av god man, partsombud samt skiljeman.
Ledamot av Allmänna reklamationsnämndens bankavdelning.
Är sedan våren 2007 ledamot av Sveriges Advokatsamfund och bedriver advokatverksamhet med allmän praktik.
Styrelseledamot i bl. a Sveriges aktiesparares riksförbund och Aktieinvest Fondkommission AB, vice ordförande i den Brysselbaserade organisationen Better Finance.